Informacje prawne

Własność witryny

Niniejszą witrynę redaguje i prowadzi Bigben Connected, jednoosobowa prosta spółka akcyjna o kapitale zakładowym wynoszącym 2 977 074 EUR, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 403 361 439, z siedzibą pod adresem: 396 Rue de la Voyette 59273 Fretin 
E-mail: accueil.paris@bigben-connected.com
Nr VAT UE: FR17403361439

Dyrektor ds. publikacji
Michel Bassot

Projekt i realizacja
Bigben

Hosting
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – France

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji zawartych w niniejszej nocie prawnej. Uzyskując dostęp do tej witryny i jej zawartości, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej noty prawnej, akceptuje jej zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Warunki i zawartość tej witryny internetowej są chronione na podstawie prawa autorskiego oraz, w stosownych przypadkach, zarejestrowanych praw własności intelektualnej.

2018 Bigben Connected – Wszelkie prawa zastrzeżone

Odpowiedzialność

Witryna internetowa www.force-mobility.fr została zaprojektowana z najwyższą starannością i uwagą. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje udostępnione za jej pośrednictwem są prawidłowe i kompletne.
W przypadku pytań lub żądania poprawienia informacji zawartych w witrynie prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres accueil.paris@bigben-connected.com.
Bigben Connected nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy rzeczowe, które mogły pojawić się w treści witryny pomimo staranności włożonej w jej publikację.
Firma Bigben Connected nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z witryny lub jej przeglądania.
Ponadto nie dajemy gwarancji dotyczącej jakości obrazów i zdjęć publikowanych w witrynie i informujemy odwiedzających, że mogą wystąpić niewielkie zmiany w kolorystyce w zależności od jakości ekranu.
Bigben Connected stara się zapewnić swoim użytkownikom jak najlepszy dostęp do witryny. Możliwe są jednak czasowe przerwy w dostępnie do witryny z uzasadnionych przyczyn, takich jak aktualizacja zawartości lub potrzeba konserwacji. Bigben Interactive nie ponosi odpowiedzialności za skutki chwilowej przerwy w dostępie do witryny.
Bigben Connected może w każdej chwili zmienić zawartość witryny internetowej dotyczącą produktów, materiałów, opisów, kart produktów, cen i innych treści znajdujących się w witrynie.
Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możliwe jest, że niektóre produkty, o których mowa w witrynach internetowych grupy Bigben Connected, nie są dostępne w danym kraju. Bigben Connected nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jeden z produktów nie jest dostępny w danym czasie w danym kraju, mimo że jest wymieniony w odpowiedniej witrynie.
Prawo właściwe może zabraniać wyłączenia odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym dokumencie. Tam, gdzie ma to zastosowanie, niniejsze warunki obowiązują z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w minimalnym jego zakresie. Przepisy bezwzględnie obowiązujące na mocy prawa właściwego mają wpływ wyłącznie na tę część niniejszych warunków, której dotyczą. Pozostała część warunków obowiązuje w całości.

Hiperłącza

Każde hiperłącze umożliwiające dostęp do witryny www.force-mobility.fr wymaga uprzedniego jednoznacznego zatwierdzenia przez firmę Bigben Interactive S.A., która zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego łącza w dowolnym momencie.

W związku z tym, że spółka Bigben Connected nie jest podmiotem, który redaguje strony zewnętrzne, nie kontroluje ona poprawności informacji publikowanych na zewnętrznych stronach lub w zasobach połączonych z witryną www.force-mobility.fr za pomocą hiperłączy lub które są dostępne za pośrednictwem tej witryny. Nie monitoruje zawartości tych stron ani nie wpływa na ich zawartość oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na zewnętrznych stronach internetowych, do których mogą te łącza odsyłać. Nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zbieranie danych osobowych za pośrednictwem tych hiperłączy.

Wyłączną odpowiedzialność za dane, informacje i powielenia przekazywane za pośrednictwem tych hiperłączy ponoszą ich autorzy.

Kontakt z jakąkolwiek stroną zewnętrzną połączoną z witryną www.force-mobility.fr za pomocą hiperłączy odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. W związku z powyższym Bigben Interactive zaleca użytkownikom witryny zachowanie ostrożności podczas przechodzenia na strony internetowe dostępne za pośrednictwem tych hiperłączy.

Własność intelektualna

Nota prawna, prawa autorskie

Projekt, forma i zawartość witryny internetowej www.force-mobility.fr, jak również wszystkie jej elementy, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, animacje, bazy danych, oprogramowanie i elementy nawigacyjne, są chronione na podstawie francuskich, europejskich i wspólnotowych przepisów o prawach autorskich, a w szczególności przepisów Księgi I, II, III, V, VI i VII francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.
Prawa autorskie do wyżej wymienionych elementów są wyłączną własnością spółki Bigben Connected lub osób trzecich, do których należą.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, pozyskiwanie lub całkowite lub częściowe rozpowszechnianie tych elementów w celach innych niż użytek osobisty, prywatny i niekomercyjny, niezależnie od sposobu, bez wyraźnej zgody Bigben Interactive S.A., jest formalnie zabronione i stanowiłoby naruszenie prawa.

Zarejestrowane znaki towarowe
Widoczne w witrynie znaki słowne, znaki półgraficzne i logo są zarejestrowanymi we Francji i na świecie znakami towarowymi firmy Bigben Connected lub jej partnerów. Niektóre oznaczenia wymienione w witrynie mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, nawet jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone. Kopiowanie w całości lub części, lub imitacja tych słownych lub graficznych znaków towarowych i logo z elementów tej witryny bez wyraźnej uprzedniej zgody Bigben Connected są formalnie zabronione i stanowiłyby naruszenie prawa.

W szczególności FORCE GLASS, FORCE CASE, FORCE PLAY i FORCE POWER są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bigben Connected SAS.

Zarejestrowane wzory i patenty

Wzory i produkty przedstawione w tej witrynie mogą być chronione jako wzory i modele w imieniu Bigben Connected lub jego partnerów, we Francji i/lub na świecie. Wszelkie powielanie lub naśladowanie tych wzorów, produktów i modeli wykonanych z elementów witryny bez wyraźnej i uprzedniej zgody Bigben Connected jest zabronione i stanowiłoby naruszenie prawa.

Produkty prezentowane w tej witrynie mogą być również chronione patentami należącymi do Bigben Connected lub jej partnerów, we Francji i/lub na świecie. Jakiekolwiek powielanie cech tego patentu jest zabronione i stanowiłoby naruszenie prawa.