Wettelijke vermeldingen

Eigendom van de website

Onderhavige website wordt uitgegeven en geëxploiteerd door het bedrijf Bigben Connected
Bigben Connected, S.A.S.U. met een kapitaal van 2.977.074 € ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Rijsel onder het nummer 403 361 439, met maatschappelijke zetel te 
396 Rue de la Voyette 59273 Fretin, Email: accueil.paris@bigben-connected.com

Directeur van de publicatie
M. Michel Bassot

Ontwerp en uitvoering
NiceToMeetYou

U wordt uitgenodigd om alle wettelijke vermeldingen aandachtig te lezen vóór u gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot onderhavige website en de content ervan erkent u kennis te hebben genomen en u te houden aan deze voorwaarden en verbindt u zich tot naleving van al deze wettelijke vermeldingen.

De voorwaarden en de content van onderhavige website zijn beschermd door het auteursrecht alsook, in voorkomend geval, door de geregistreerde intellectuele eigendomsrechten.

© 2018 Bigben Connected – Alle rechten voorbehouden 

Aansprakelijkheid

De website www.force-mobility.fr werd met zorg en al onze aandacht ontworpen. Toch kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid en volledigheid van de erin vervatte informatie.
Voor elke vraag inzake de rechtzetting van informatie met betrekking tot de content van de website, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres accueil.paris@bigben-connected.com
Bigben Connected kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële fouten die mogelijk voorkomen in de content van deze website, ondanks alle zorg die is besteed aan de publicatie ervan.
Bigben Connected kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik of de raadpleging van deze website.
Verder geven wij geen garantie voor de kwaliteit van de beelden en foto’s, gepubliceerd op de website, en wij informeren onze bezoekers dat er lichte veranderingen van kleur kunnen voorkomen door de kwaliteit van het scherm.
Bigben Connected stelt alles in het werk voor de best mogelijke toegang tot de website voor zijn gebruikers. Deze toegang kan evenwel tijdelijk worden onderbroken om rechtmatige redenen, zoals het  updaten van de content ervan of omwille van onderhoud. Bigben Interactive kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de toegang tot de website.
Bigben Connected kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan de content van deze website met betrekking tot de producten, supports, beschrijvingen, productfiches, prijzen en andere erop vermelde content.
De gebruiker wordt ook geïnformeerd dat het kan gebeuren dat bepaalde producten waarnaar wordt verwezen op de websites van de groep Bigben Connected niet beschikbaar zijn in een welbepaald land. Bigben Connected kan niet aansprakelijk worden gesteld als een van deze producten op een bepaald ogenblik niet beschikbaar is in een welbepaald land ondanks de vermelding op de overeenkomstige website.
Het toepasselijke recht kan onderhavige uitsluitingen van aansprakelijkheid verbieden. In voorkomend geval zijn onderhavige voorwaarden van toepassing onder voorbehoud van de dwingende bepalingen door het toepasselijke recht en binnen de minimale limiet zoals daarin voorzien. De dwingende bepalingen voorzien door het toepasselijke recht hebben dus enkel betrekking op het deel van onderhavige voorwaarden dat erdoor geraakt wordt. De rest van onderhavige voorwaarden blijft dan ook volledig van toepassing.

Bescherming van persoonsgegevens

De gebruiker van onderhavige website (hierna “gebruiker”) wordt geïnformeerd dat tijdens het surfen op de website www.force-mobility.fr (hierna “website”) op hem betrekking hebbende persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Bigben Connected.

In overeenstemming met de Franse Wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals laatst gewijzigd door de Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 (Staatsblad van 21 juni 2018), maakte deze verwerking het voorwerp uit van een verklaring bij de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) onder het nummer 1461518.
In dit kader verbindt Bigben Connected zich ertoe om de privacy te respecteren van de personen die de website gebruiken, en om de geleverde informatie vertrouwelijk te houden, in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De op deze website verzamelde persoonsgegevens komen voort uit de vrijwillige communicatie van informatie via de formulieren die te vinden zijn in de sectie “Contact” van deze website.
Deze informatie wordt op wettige en rechtmatige manier verzameld voor intern gebruik bij Bigben Connected en is het voorwerp van een computerverwerking die voornamelijk tot doel heeft te antwoorden op de vragen van de gebruikers en om hun bezoek aan deze website te personaliseren.

Deze wordt alleen verzameld om te voldoen aan de verwachtingen en noden van onze klanten en wordt slechts verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Ze wordt bewaard in een vorm die de identificatie toelaat van de betrokken personen gedurende een duur die niet langer is dan vereist voor de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verzameld en verwerkt.
Deze gegevens kunnen evenwel worden bewaard omwille van de veiligheid en het naleven van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Bigben Connected verbindt zich ertoe alle vereiste voorzorgen te nemen opdat uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden. De gebruiker wordt evenwel geïnformeerd dat deze gegevens mogelijk worden meegedeeld aan derde bedrijven waarmee wij een relatie hebben of aan andere bedrijven van de groep Bigben Interactive, binnen de strikte limiet van wat nodig is voor de verwerking van uw vragen.
In overeenstemming met de Franse Wet Informatica en Vrijheden beschikt u meer bepaald over een recht op toegang, rechtzetting, wijziging en wissen van de op u betrekking hebbende gegevens. U kunt dit recht op elk ogenblik uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres: Service Internet, BIGBEN CONNECTED, 396 Rue de la Voyette 59273 Fretin, Frankrijk, of een e-mail aan het volgende adres accueil.paris@bigben-connected.com
In overeenstemming met voornoemde Franse Wet Informatica en Vrijheden kunt u zich ook om rechtmatige redenen verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hypertext links

Elke plaatsing van een hypertext link die toegang geeft tot de website www.force-mobility.fr moet uitdrukkelijk vooraf worden toegelaten door Bigben Interactive S.A., dat zich de mogelijkheid voorbehoudt om deze link op elk ogenblik te verwijderen.

Van zodra het bedrijf Bigben Connected niet de uitgever is, heeft het geen controle over de juistheid van de informatie gepubliceerd op externe websites of bronnen, gelinkt aan de website www.force-mobility.fr door middel van hypertext links of die toegang geven via deze website. Het heeft geen enkel toezicht noch enige invloed op de content van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content, getoond op de externe internetpagina’s waarnaar deze hypertext links kunnen verwijzen. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verzamelen van persoonsgegevens via deze hypertext links.

De gegevens, informatie en reproducties die worden meegedeeld via deze hypertext links vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de auteurs ervan.

Het contact met elke externe website tot stand gebracht op website www.force-mobility.fr door middel van hypertext links gebeurt alleen op risico van de gebruiker. Bigben Interactive raadt de gebruikers van deze website dus aan om voorzichtig te zijn bij het surfen naar internetpagina’s die toegankelijk zijn via deze hypertext links.

Cookies

Bij uw bezoek op de website www.force-mobility.fr kunnen automatisch cookies worden geïnstalleerd op uw navigatiesoftware. Een cookie laat niet toe om u te identificeren maar dient om informatie te registreren over uw navigatie op de website www.bigben.fr. Deze informatie wordt bewaard op uw computer en u moet deze niet opnieuw ingeven bij een volgend bezoek aan de website www.force-mobility.fr
Indien gewenst, kunt u zich verzetten tegen het registeren van cookies op uw computer door de parameterinstellingen van uw navigatiesoftware te veranderen.

Intellectuele eigendom

Wettelijke vermeldingen, auteursrechten

Het concept, de vorm en de content van de website www.force-mobility.fr, alsook alle elementen die deze vormen, zoals teksten, grafische voorstellingen, foto’s, geluid, video’s, animaties, databases, software en navigatie-elementen worden beschermd door de Franse, communautaire en internationale wetten inzake auteursrechten, en meer bepaald de bepalingen van de Boeken I, II, III, V, VI en VII van de Franse Wet inzake Intellectuele Eigendom.
De auteursrechten in verband met bovenvermelde elementen zijn het uitsluitende eigendom van Bigben Connected of van derden aan wie ze toebehoren.

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, aanpassing, vertaling, elk uittreksel of elke volledige of gedeeltelijke verspreiding van deze elementen voor andere doeleinden dan persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik door middel van welk procedé dan ook, gedaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bigben Interactive S.A, is formeel verboden en vormt een vervalsing.

Geregistreerde merken 
De merkwoorden, semi-figuratieve merken en logo’s op deze website zijn in Frankrijk en internationaal gedeponeerde merken door Bigben Connected of zijn partners. Bepaalde aanduidingen, vermeld op deze website kunnen gedeponeerd zijn als merk ook als dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of imitatie van deze merkwoorden, figuratieve merken en logo’s, uitgevoerd op basis van elementen van deze website zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Bigben Connected is formeel verboden en vormt een vervalsing.

Meer bepaald zijn FORCE GLASS, FORCE CASE, FORCE PLAY en FORCE POWER geregistreerde merken van Bigben Connected SAS.

Geregistreerde modellen en brevetten

De tekeningen en producten, voorgesteld op deze website, kunnen het voorwerp uitmaken van een bescherming van tekeningen en modellen in naam van Bigben Connected of zijn partners in Frankrijk en/of internationaal. Elke reproductie of imitatie van deze tekeningen, producten en modellen, uitgevoerd op basis van elementen van de website zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Bigben Connected is verboden en vormt een vervalsing.

De producten, voorgesteld op deze website, kunnen ook het voorwerp uitmaken van een bescherming door brevetten in naam van Bigben Connected of zijn partners in Frankrijk en/of internationaal. Elke overname van de kenmerken van dit brevet is verboden en vormt een vervalsing.