Algemene voorwaarden m.b.t. de commerciële Garantie

De gratis door Bigben Connected(1) aangeboden commerciële garantie (hierna de “commerciële Garantie”) voor elke aankoop van een van de producten Force Glass, Force Case, Force Power en Force Play (hierna  “de Producten”) is geen vervanging maar komt bovenop de wettelijke conformiteitsgaranties (artikels L. 217-3 tot L. 217-17 van de Consumptiewet) en de garantie voor verborgen gebreken (artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek) tijdens de hele duur daarvan.


Zo is de commerciële Garantie van toepassing zonder enig voorbehoud inzake het recht van de consument om te genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie voor verborgen gebreken.


Onderhavige voorwaarden zijn enkel van toepassing op de commerciële Garantie die wordt aangeboden door Bigben Connected en heeft geen gevolgen voor de voorwaarden inzake de toepassing van de wettelijke garanties, zoals beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper (Bigben Connected of een van de erkende verdelers).


1. Beschrijving van de commerciële Garantie


Voor de Producten Force Glass, Force Case, Force Power: De commerciële Garantie van Bigben Connected dekt alle materiële en productiegebreken van de Producten in het kader van een normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzingen.


Bigben Connected is in het kader van deze commerciële Garantie uitsluitend verplicht om elk Product dat door de Koper wordt teruggestuurd en een aantoonbaar materieel of productiedefect vertoont, te vervangen. Als de vervanging redelijkerwijs niet mogelijk of beschikbaar is, zal Bigben Connected overgaan tot de terugbetaling van het betrokken defecte Product.


Voor de Producten Force Play: De levenslange garantie van Bigben Connected dekt het verlies of de diefstal van slechts een van de twee (oortjes of handelsnaam van het product) die het Product vormen.


Bigben Connected is in het kader van deze commerciële Garantie uitsluitend verplicht om het verloren of gestolen (oortje of handelsnaam van het product) van de Koper te vervangen. Als de vervanging redelijkerwijs niet mogelijk of beschikbaar is zal Bigben Connected overgaan tot de terugbetaling van het betrokken (oortje of handelsnaam van het product.


Onder voorbehoud van de hierin vermelde voorwaarden geniet elke individuele koper die niet handelt in het kader van een commerciële of professionele activiteit (hierna de “Koper”) van de commerciële Garantie.


De commerciële Garantie is persoonlijk en vereist een voorafgaande registratie op de website van Bigben Connected, volgens de voorwaarden vermeld in punt 5 hierna.


De commerciële Garantie is enkel geldig op nieuwe Producten die werden aangekocht bij Bigben Connected of een van de erkende verdelers /kleinhandelaars. Er wordt verduidelijkt dat de Producten, aangekocht bij kleinhandelaars of verdelers die de etiketten en/of identificatienummers verwijderen of veranderen, worden beschouwd als niet toegelaten. De Producten aangekocht bij niet-erkende verdelers worden ook beschouwd als niet toegelaten. Op deze Producten is geen enkele commerciële Garantie van toepassing indien het authentieke karakter ervan niet kan worden geverifieerd.


2. Territoriale draagwijdte van de commerciële Garantie


Onderhavige commerciële Garantie is enkel van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie voor een Product dat wordt aangekocht en gebruikt in een lidstaat van de Europese Unie.


3. Duur van de commerciële Garantie


Voor de Producten Force Glass Force Case en Force Play: De commerciële Garantie is levenslang van toepassing, dat wil zeggen gedurende het hele leven van de Koper en zolang het apparaat waarvan het Product een toebehoren is, verkocht wordt door de fabrikant. Wanneer het apparaat waarvan het Product een toebehoren is niet langer verkocht wordt, blijft de commerciële Garantie nog van kracht gedurende een periode van drie jaar te tellen vanaf de stopzetting van de verkoop.


Voor de Producten Force Power: de duur van de commerciële Garantie van toepassing op het Product is 24 maanden te tellen vanaf de aankoopdatum ervan, zoals aangetoond door de aankoopfactuur of kassabon van de Koper.


4. Beperking van de toepassing van de commerciële Garantie


De toepassing van de commerciële Garantie wordt voor alle Producten beperkt tot maximaal één maal per burgerlijk jaar, zonder dat dit kan overgedragen worden van het ene jaar op het andere in geval de commerciële Garantie niet gebruikt wordt in de loop van een burgerlijk jaar.


5. Activatiemodaliteiten van de commerciële Garantie


Om te kunnen genieten van de commerciële Garantie moet de Koper vooraf het Product registreren op https://warranty.force-mobility.fr binnen de dertig dagen na de aankoopdatum daarvan, zoals vermeld op de aankoopfactuur, volgens de hierna beschreven procedure:


- naar https://warranty.force-mobility.fr gaan en klikken op de knop “Een account aanmaken”;


- het formulier invullen en klikken op de knop “De inschrijving afronden”;


- verbinden met de account en de aankoopfactuur van het Product bij de hand houden;


- het Product registreren door te klikken op de knop “Een product toevoegen”;


- de gevraagde velden invullen.


Van zodra het is geregistreerd, verschijnt het Product in de rubriek “Aangegeven Producten”.


6. Toepassingsmodaliteiten van de commerciële Garantie


Tijdens de duur van onderhavige commerciële Garantie kan de Koper de toepassing vragen van de commerciële Garantie door naar zijn account te gaan op de website https://warranty.force-mobility.fr en de hierna beschreven procedure te volgen:


de procedure beschrijven


Er wordt een e-mail naar de Koper gestuurd  met bevestiging dat de aanvraag in behandeling is.


Binnen een termijn van 30 dagen na de indiening van de vraag door de Koper op de website https://warranty.force-mobility.fr, zal Bigben Connected de Koper per e-mail informeren over het eventuele akkoord voor de toepassing van de commerciële Garantie en in voorkomend geval de te volgen procedure opgeven.


In het kader van de commerciële Garantie zijn de verzendingskosten ten laste van de Koper.


Aldus:


- In het kader van de commerciële Garantie voor Producten Force Play: Bigben Connected gaat over tot het versturen van het (oortje of handelsnaam van het product) ter vervanging na ontvangst van de betaling door de Koper van de daarbij horende verzendkosten, in overeenstemming met de modaliteiten zoals beschreven in de e-mail over het akkoord inzake de garantietoepassing.


- In het kader van de commerciële Garantie voor Producten Force Case, Force Glass en Force Power: de Koper stuurt op eigen kosten en risico’s het defecte Product terug naar het adres dat zal opgegeven worden door de klantendienst tijdens de procedure samen met een toelatingsnummer voor de terugzending van materiaal (RMA) die hem vooraf werden opgegeven.


De Koper wordt aangeraden om het Product terug te sturen naar Bigben Connected per aangetekende post en het bewijs van verzending te bewaren. Na ontvangst van deze terugzending zal Bigben Connected binnen een termijn van tien dagen op zijn kosten het Product ter vervanging opsturen aan de Koper.


7. Uitsluitingen van de commerciële Garantie


Onderhavige commerciële Garantie dekt geen enkele van de volgende punten:


(1) periodiek onderhoud en vervanging van Producten ten gevolge van normale slijtage;


(2) gebreken of defecten die het gevolg zijn van gebruik, werking of hantering van het Product die niet in overeenstemming zijn met een normaal persoonlijk of privégebruik;


(3) gebreken of defecten, veroorzaakt door slecht gebruik, met inbegrip van hanteren wat leidt tot fysiek, esthetisch of oppervlakkig  verval of wijziging van het Product, gebruik van het product dat niet overeenstemt met de bedoelde bestemming of gebruiksaanwijzing, geleverd met het Product, onderhoud van het Product dat niet overeenstemt met de richtlijnen, geleverd met het Product, gebruik van het Product dat niet overeenstemt met de normen of technische of beveiligingsreglementen die van kracht zijn in het land waar het wordt gebruikt;


(4) verval of wijzigingen veroorzaakt door:


- het gebruik van het Product met toebehoren, rand- of andere producten waarvan het type, de staat en de normen niet overeenstemmen met de voorschriften van Bigben Connected;


- herstellingen, uitgevoerd of geprobeerd door personen die niet erkend zijn door Bigben Connected;


- wijzigingen of aanpassingen, uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Bigben Connected, met inbegrip van het aanpassen van het Product buiten de specificaties of functionaliteiten, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, of wijzigingen aan het Product om het in overeenstemming te brengen met de nationale of lokale technische of beveiligingsnormen die van kracht zijn in andere laden dan die waarvoor het Product oorspronkelijk werd ontworpen en geproduceerd;


- onachtzaamheid;


- ongevallen, brand, vloeistoffen, chemische producten, andere stoffen, overstromingen, trillingen, buitensporige of onaangepaste hitte, stralingen, elektrostatische ontladingen, met inbegrip van bliksem, andere externe krachten en gevolgen;


- gebrek aan onderhoud;


- defecten die ontstaan tijdens het transport van of naar de bestemming van de Koper;


(5) Producten waarvan het serienummer werd veranderd of verwijderd;


(6) Defecten te wijten aan het niet-naleven van de algemene voedingsspanning van het Product;


(7) Niet-authentieke Producten 


8. Bijkomende informatie en klantendienst


Meer informatie vindt de Koper in de documentatie van het Product die geraadpleegd kan worden op de website https://www.force-mobility.fr/of door contact op te nemen met de klantendienst Bigben Connected:


- op internet: https://www.force-mobility.fr/contact/


- per e-mail: (buiten het garantiedossier): service-clients@force-mobility.fr


9. Afstemming tussen de wettelijke garanties en de commerciële Garantie


Naast de specifieke commerciële Garantie voor de Producten Force Play ter dekking van verlies of diefstal, geeft de commerciële Garantie, aangeboden door Bigben Connected, de Koper de gelegenheid om in het kader van de wettelijke garanties, de rechtstreekse vervanging te krijgen van een defect Product bij Bigben Connected.


Wanneer de Koper een defect Product heeft gekocht bij een verdeler /kleinhandelaar erkend door Bigben Connected, heeft de Koper de volgende keuze:


De vervanging van het Product vragen bij de verdeler in het kader van de wettelijke garanties (conformiteit en verborgen gebreken);
De vervanging vragen aan Bigben Connected in het kader van de commerciële Garantie.
Wanneer de Koper een defect Product rechtstreeks heeft gekocht bij Bigben Connected, is Bigben Connected tegenover de Koper gebonden door de wettelijke garanties en door de commerciële Garantie. In deze veronderstelling wordt de Koper aangeraden eerst en vooral de wettelijke garanties te activeren die het meest gunstig zijn voor hem (betaling van alle verzendingskosten door de verkoper).


10. Beperking van de aansprakelijkheid


In het kader van onderhavige commerciële Garantie en onder voorbehoud van de hiervoor vermelde toepassingsvoorwaarden is Bigben Connected enkel verplicht tot vervanging van het Product door een identiek product of een product met gelijkaardige functionaliteiten of, als de toepassing van een of andere van deze opties niet mogelijk is, de Koper een terugbetaling voor te stellen voor de aankoopprijs van het Product. Bigben Connected kan anderzijds op geen enkele manier verplicht worden om indirecte of immateriële schade te herstellen, zoals mogelijk verlies of verval verbonden met het Product, financiële verliezen, verlies van voordelen, van inkomsten, van gegevens, van genot of gebruik van het Product of elk verbonden product, van indirect of toevallig verlies of verval.


11. Rechten van de consument


Integrale tekst van de artikels uit de Consumptiewet en het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de wettelijke garanties waartoe de verkoper van een goed verplicht is:


Artikel L217-4 van de Consumptiewet:


Het product stemt overeen met het contract als het met name voldoet aan de volgende criteria:


1° Het stemt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, meer bepaald met betrekking tot de functionaliteit, de compatibiliteit, de interoperabiliteit, of elk ander kenmerk zoals bepaald in het contract;


2° Het is geschikt voor elk speciaal gebruik, zoals beoogd door de consument, wat werd gemeld aan de verkoper ten laatste op het ogenblik van de afsluiting van het contract en deze laatste dit heeft aanvaard;


3° Het wordt geleverd met alle toebehoren en installatierichtlijnen, die geleverd moeten worden in overeenstemming met het contract;


4° Het is geüpdatet in overeenstemming met het contract.


Artikel L217-5 van de Consumptiewet:


I.- Naast de conformiteitscriteria is het product conform als het voldoet aan de volgende criteria:


1° Het is geschikt voor het gebruik dat normaal verwacht wordt van een goed van dit type, rekening houdende in voorkomend geval met elke bepaling van het recht van de Europese Unie en nationaal recht, alsook met alle technische normen, of bij gebrek aan dergelijke technische normen, met de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betrokken sector;


2° In voorkomend geval beschikt het over de kwaliteiten, zoals voorgesteld door de verkoper aan de consument in de vorm van een monster of model vóór de afsluiting van het contract;


3° In voorkomend geval worden de digitale elementen die het bevat, geleverd volgens de meest recente versie die beschikbaar is op het ogenblik van de afsluiting van het contract, behalve indien de partijen anders overeenkomen;


4° In voorkomend geval wordt het geleverd met alle toebehoren, met inbegrip van de verpakking en de installatierichtlijnen die de consument rechtmatig mag verwachten;


5° In voorkomend geval wordt het geleverd met de updates die de consument rechtmatig mag verwachten in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19;


6° Het stemt overeen met de hoeveelheid, de kwaliteit en andere kenmerken, met inbegrip in termen van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument rechtmatig mag verwachten voor producten van ditzelfde type, rekening houdende met de aard van het product, alsook met de publieke verklaringen door de verkoper, door iedere persoon hoger in de transactieketen of door een persoon die handelt voor eigen rekening, met inbegrip van in reclame of op het etiket.


II.- De verkoper is evenwel niet gehouden door enige publieke verklaringen, zoals vermeld in de vorige alinea als hij kan aantonen:


1° dat hij deze niet kende of rechtmatig niet in staat was deze te kennen;


2° dat op het ogenblik van de afsluiting van het contract de publieke verklaringen waren rechtgezet in vergelijkbare voorwaarden als de oorspronkelijke verklaringen, of 


3° de publieke verklaringen geen invloed konden hebben op de beslissing tot aankopen.


III.- De consument kan de conformiteit niet inroepen op basis van een defect met betrekking tot een of meer bijzondere kenmerken van het product waarover hij specifiek werd geïnformeerd dat deze afwijken van de conformiteit, aangekondigd in onderhavig artikel, en waarbij hij uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd met deze afwijking bij de afsluiting van het contract.


Artikel L217-12 van de Consumptiewet:


De verkoper kan niet ingaan op de keuze, gemaakt door de consument als het gevraagde conform maken onmogelijk is of leidt tot buitensporige kosten meer bepaald met betrekking tot:


1° de waarde die het product zou hebben zonder het gebrek aan conformiteit;


2° het belang van het gebrek aan conformiteit; en


3° de mogelijkheid om eventueel te kiezen voor de andere keuze zonder groot ongemak voor de consument.


De verkoper kan weigeren om het product conform te maken als dit onmogelijk is of leidt tot buitensporige kosten, meer bepaald met betrekking tot 1° en 2°.


Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, kan de consument na een ingebrekestelling de gedwongen uitvoering eisen van de oorspronkelijk gevraagde oplossing, in overeenstemming met 1221 en volgende van het burgerlijk wetboek.


Elke weigering door de verkoper om te handelen volgens de keuze van de consument of om het product conform te maken, wordt schriftelijk of op een duurzame drager gemotiveerd.


Artikel L217-16 van de Consumptiewet:


In de gevallen zoals voorzien in artikel L. 217-14 informeert de consument de verkoper van zijn beslissing om het contract te ontbinden. Hij bezorgt de producten terug aan de verkoper op kosten van deze laatste. De verkoper betaalt de consument de betaalde prijs terug en vergoedt elk ander voordeel ontvangen op grond van het contract.


Als het gebrek aan conformiteit slechts betrekking heeft op bepaalde producten die werden geleverd op basis van het verkoopcontract heeft de consument het recht om het contract te beëindigen voor alle producten, zelfs voor die die niet worden gedekt door onderhavig hoofdstuk, als men van hem redelijkerwijs niet kan verwachten dat hij aanvaardt alleen de conforme producten te behouden.


Voor de contracten, vermeld in II van artikel L. 217-1, bepalende de verkoop van de producten en in bijkomende orde de levering van diensten die niet worden gedekt door onderhavig hoofdstuk, heeft de consument het recht om het volledige contract te ontbinden. In het geval van een gegroepeerd aanbod in de zin van artikel L. 224-42-2 heeft de consument onder andere recht op de ontbinding van alle daarmee verband houdende contracten.


De respectievelijke verplichtingen van de partijen aan het contract, vermeld in artikel L. 224-25-22 en met betrekking tot de gevolgen van de ontbinding voor de digitale content en digitale diensten, zijn van toepassing op de ontbinding van het verkoopcontract van een product dat digitale elementen bevat.


Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:


De verkoper is gebonden door de garantie op basis van verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze is bedoeld, of die bedoeld gebruik dusdanig verminderen dat de koper deze niet zou hebben gekocht of tegen een lagere prijs als hij ervan had geweten.


Artikel 1648, al. 1, van het Burgerlijk Wetboek:


De rechtsvordering die het resultaat is van verkoopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar te tellen vanaf de ontdekking van het gebrek.


12. Geschillen


In het geval van problemen met de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden heeft de Koper de mogelijkheid vóór enige gerechtelijke actie om de zaak aanhangig te maken bij de Consumptiebemiddelaar.


In het geval van een geschil tussen de vakman en de consument zullen deze alles in het werk stellen om een vriendschappelijke oplossing te vinden.


Bij gebrek aan een vriendschappelijke overeenstemming heeft de consument de mogelijkheid om de zaak gratis aanhangig te maken bij de consumptiebemiddelaar waaronder de vakman valt, te weten de Association des Médiateurs Européens (AME CONSO), binnen een termijn van een jaar te tellen vanaf de schriftelijke klacht gericht aan de vakman.


De aanhangigmaking van de consumptiebemiddelaar gebeurt:


hetzij door het daartoe voorziene formulier op de website van AME CONSO in te vullen: mediationconso-ame.com;
hetzij per brief aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIJS.


Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een vriendschappelijke oplossing geen onderbreking betekent van de termijn voor de wettelijke garantie noch voor de duur van de commerciële Garantie.


In het geval van een geschil met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en bij gebrek aan vriendschappelijke oplossing voor het geschil of als de partijen geen beroep wensen te doen op een bemiddelaar, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.


13. Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de Koper verzameld in het kader van de commerciële Garantie, vormen het voorwerp van een computerverwerking die Bigben Connected en zijn eventuele prestatieplichtigen toelaat om de ermee verbonden diensten te leveren en om, onder voorbehoud van zijn instemming, hel de informatie en commerciële aanbiedingen per e-mail te sturen. Zijn gegevens kunnen ook worden gebruikt voor informatie per brief over de actualiteiten van het merk van de gekochte apparaten of om hem voor te stellen een uitbreiding van de garantie af te sluiten als de commerciële garantie afloopt. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig voor de uitvoering van de naverkoopdienst, behalve als een langere duur is toegelaten of verplicht krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling.


Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten heeft de Koper de mogelijkheid om het beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens van Bigben Connected te raadplegen op de website https://www.force-mobility.fr/
-----------------------------


(1) Vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een kapitaal van 2 977 074 euro, met maatschappelijke zetel te 396-466 rue de la Voyette – CRT2, 59273 Fretin (Frankrijk), ingeschreven in de RCS van Lille Métropole onder het nummer 403 361 439