Ogólne warunki gwarancji handlowej

Gwarancja handlowa oferowana bezpłatnie przez Bigben Connected(1) (zwana dalej „Gwarancją Handlową”) na każdy zakup jednego z produktów Force Glass, Force Case, Force Power oraz Force Play (zwanych dalej „Produktami”) nie zastępuje lecz stanowi uzupełnienie rękojmi z tytułu zgodności (art. od L. 217-3 do L. 217-17 francuskiego Kodeksu konsumenckiego) i wad ukrytych (art. od 1641 do 1649 francuskiego Kodeksu cywilnego) w okresie jej obowiązywania. 

W związku z powyższym Gwarancja Handlowa obowiązuje bez uszczerbku dla praw konsumenta na mocy rękojmi z tytułu zgodności i wad ukrytych.

Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku Gwarancji Handlowej oferowanej przez Bigben Connected i tym samym nie mają wpływu na warunki korzystania z praw na podstawie rękojmi opisanych w ogólnych warunkach sprzedaży sprzedawcy (Bigben Connected lub jednego z jego autoryzowanych sprzedawców).

1. Opis Gwarancji Handlowej

Na Produkty Force Glass, Force Case, Force Power: Gwarancja Handlowa Bigben Connected Commercial obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne Produktów przy użytkowaniu normalnym oraz zgodnym z instrukcją.

Jedynym zobowiązaniem Bigben Connected z tytułu niniejszej Gwarancji Handlowej jest wymiana każdego Produktu zwróconego przez Kupującego z udowodnioną wadą materiałową lub produkcyjną. Jeżeli z przyczyn uzasadnionych produkt zamienny nie jest dostępny lub wymiana nie jest możliwa, Bigben Connected zwróci koszty wadliwego Produktu.

Na Produkty Force Play: dożywotnia gwarancja Bigben Connected obejmuje utratę lub kradzież wyłącznie jednego z dwóch komponentów Produktu (zestawu słuchawkowego lub nazwy handlowej).

Jedynym zobowiązaniem Bigben Connected w ramach tej Gwarancji Handlowej jest wymiana Kupującemu zagubionego lub skradzionego komponentu Produktu (zestawu słuchawkowego lub nazwy handlowej). Jeżeli z przyczyn uzasadnionych produkt zamienny nie jest dostępny lub wymiana nie jest możliwa, Bigben Connected zwróci koszt komponentu danego Produktu (zestawu słuchawkowego lub nazwy handlowej). 

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, z Gwarancji Handlowej korzystać może każdy indywidualny nabywca, który nie występuje w ramach działalności handlowej lub zawodowej (zwanym dalej „Kupującym”).

Gwarancja Handlowa ma charakter osobisty i wymaga uprzedniej rejestracji w witrynie internetowej Bigben Connected na warunkach określonych w punkcie 5 poniżej. 

Gwarancja Handlowa dotyczy wyłącznie nowych Produktów nabytych od Bigben Connected lub jednego z jej autoryzowanych sprzedawców/detalistów, przy czym Produkty zakupione od detalistów lub sprzedawców, którzy usuwają lub zmieniają etykiety i/lub numery identyfikacyjne, są uznawane za nieautoryzowane. Produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców są również uznawane za nieautoryzowane. Żadna Gwarancja Handlowa nie będzie miała zastosowania w przypadku takich Produktów w zakresie, w jakim nie można zweryfikować ich autentyczności.

2. Zakres terytorialny Gwarancji Handlowej

Niniejsza Gwarancja Handlowa ma zastosowanie wyłącznie na terenie Unii Europejskiej w przypadku Produktu zakupionego i używanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. Czas trwania Gwarancji Handlowej

Na Produkty Force Glass Force Case i Force Play: Gwarancja Handlowa obowiązuje dożywotnio, tj. przez całe życie Kupującego oraz tak długo, jak urządzenie, do którego Produkt stanowi akcesorium, sprzedawane jest na rynku przez producenta. W przypadku zaprzestania produkcji urządzenia, do którego Produkt stanowi akcesorium, Gwarancja Handlowa obowiązuje przez okres trzech lat od daty zaprzestania produkcji.

Na Produkty Force Power: czas obowiązywania Gwarancji Handlowej w przypadku niniejszego Produktu wynosi 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej przez Kupującego fakturą zakupu lub paragonem.

4. Ograniczenie dotyczące korzystania z Gwarancji Handlowej

Korzystanie z Gwarancji Handlowej w odniesieniu do wszystkich Produktów ogranicza się do maksymalnie jednego razu w roku kalendarzowym, bez możliwości przeniesienia z danego roku na kolejny rok w przypadku, gdy Kupujący nie skorzysta z Gwarancji Handlowej w danym roku kalendarzowym.

5. Jak aktywować Gwarancję Handlową

Aby skorzystać z Gwarancji Handlowej, Kupujący powinien uprzednio zarejestrować Produkt w witrynie https://warranty.force-mobility.fr/fr/ w ciągu trzydziestu dni od daty jego zakupu wskazanej na fakturze zakupu, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

- wejdź na stronę https://warranty.force-mobility.fr/pl/ i kliknij przycisk „Utwórz konto”;

- wypełnij formularz i kliknij przycisk „Zakończ rejestrację”;

- zaloguj się na swoje konto z fakturą zakupu Produktu;

- zarejestruj Produkt, klikając przycisk „Dodaj produkt”;

- wypełnij wymagane pola.

Po zarejestrowaniu Produkt pojawia się w sekcji „Zgłoszone produkty”.

6. Zasady korzystania z Gwarancji Handlowej

W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji Handlowej Kupujący może domagać się wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji Handlowej, logując się na swoje konto na stronie internetowej https://warranty.force-mobility.fr/fr/ i postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

Następnie Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie wniosku.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez Kupującego w witrynie internetowej https://warranty.force-mobility.fr/fr/ firma Bigben Connected poinformuje Kupującego o ewentualnej zgodzie na przyjęcie odpowiedzialności z tytułu Gwarancji Handlowej i wskaże sposób postępowania w danym przypadku. 

W ramach Gwarancji Handlowej koszty wysyłki ponosi Kupujący.

W związku z powyższym:

- W ramach Gwarancji Handlowej na Produkty Force Play: Bigben Connected wyśle produkt zamienny (zestaw słuchawkowy lub nazwę handlową produktu) po uregulowaniu przez Kupującego związanych z tym kosztów wysyłki, zgodnie z warunkami opisanymi w wiadomości e-mail potwierdzającej zgodę na przyjęcie odpowiedzialności z tytułu Gwarancji Handlowej.

- W ramach Gwarancji Handlowej na Produkty Force Case, Force Glass i Force Power: Kupujący zwróci wadliwy Produkt we własnym zakresie i na własny koszt na adres wskazany przez Dział Obsługi Klienta w toku procedury wraz z załączonym numerem autoryzacji zwrotu RMA (Return Material Authorisation), który zostanie mu wcześniej przekazany.

Zaleca się, aby Kupujący odesłał Produkt do Bigben Connected przesyłką kurierską lub poleconą oraz zachował dowód nadania. Po otrzymaniu zwróconego Produktu Bigben Connected w ciągu dziesięciu dni wyśle na własny koszt Produkt zamienny Kupującemu.

7. Wyłączenia Gwarancji Handlowej

Niniejsza Gwarancja Handlowa nie obejmuje żadnych z następujących pozycji:

(1) okresowa konserwacja i wymiana Produktu w związku z normalnym zużyciem;

(2) pogorszenie jakości lub wady wynikające z użytkowania, obsługi lub obchodzenia się z Produktem, które nie są zgodne z normalnym użytkowaniem w celach osobistych lub prywatnych;

(3) pogorszenie lub modyfikacje spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, w tym obsługą skutkującą fizycznym, estetycznym lub powierzchownym pogorszeniem lub modyfikacją Produktu, użytkowanie Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z Produktem, konserwacja Produktu niezgodna z instrukcją dostarczoną wraz z Produktem, użytkowanie Produktu niezgodne z normami lub przepisami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym jest on użytkowany;

(4) uszkodzenia lub zmiany wskutek:

- używania Produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami, których rodzaj, stan i standardy nie spełniają wymagań Bigben Connected;

- napraw dokonywanych lub podejmowanych przez osoby nieupoważnione przez Bigben Connected;

- modyfikacje lub adaptacje dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Bigben Connected, w tym modernizacja Produktu wykraczająca poza specyfikację lub funkcjonalność opisane w instrukcji obsługi, lub modyfikacja Produktu dokonana w celu dostosowania do krajowych lub lokalnych norm technicznych lub standardów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju innym niż ten, dla którego Produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany;

- nieostrożności;

- wypadków, pożaru, cieczy, chemikaliów, innych substancji, zalania, drgań, nadmiernych lub nieodpowiednich oddziaływań ciepła, promieniowania, wyładowań elektrostatycznych, w tym piorunów, innych sił i oddziaływań zewnętrznych;

- braku konserwacji;

- wad powstałych podczas transportu od lub do Kupującego;

(5) Produkty, których numer seryjny został zmieniony lub zatarty;

(6) wady wynikające z nieprzestrzegania ogólnego napięcia zasilania Produktu;

(7) Produkty nieautentyczne 

8. Informacje dodatkowe i obsługa klienta

W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący może zapoznać się z dokumentacją Produktu dostępną w witrynie internetowej https://www.force-mobility.fr/ lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Bigben Connected:

- za pośrednictwem strony: https://www.force-mobility.fr/contact/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: (z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej gwarancji): service-clients@force-mobility.fr 

9. Związki między rękojmią a Gwarancją Handlową

Oprócz Gwarancji Handlowej właściwej dla Produktów Force Play obejmującej utratę i kradzież Gwarancja Handlowa oferowana przez Bigben Connected umożliwia Kupującemu, podobnie jak w przypadku rękojmi, uzyskanie wymiany wadliwego Produktu bezpośrednio od Bigben Connected.

Jeżeli Kupujący nabył wadliwy Produkt u autoryzowanego sprzedawcy/detalisty Bigben Connected, Kupujący może:

- domagać się od sprzedawcy wymiany Produktu w ramach rękojmi (z tytułu zgodności i wad ukrytych);

- domagać się wymiany Produktu od Bigben Connected z tytułu Gwarancji Handlowej.

Jeśli Kupujący nabył wadliwy Produkt bezpośrednio od Bigben Connected, Bigben Connected jest zobowiązany wobec Kupującego na mocy rękojmi i Gwarancji Handlowej. W tym przypadku zaleca się Kupującemu skorzystanie w pierwszej kolejności z korzystniejszych dla niego rękojmi (przejęcie wszystkich kosztów wysyłki przez sprzedającego).

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W ramach niniejszej Gwarancji Handlowej i z zastrzeżeniem powyższych warunków wykonania Gwarancji jedynym obowiązkiem Bigben Connected jest wymiana Produktu na identyczny produkt lub produkt o równoważnej funkcjonalności lub, jeśli realizacja którejkolwiek z tych opcji nie jest możliwa, zaoferowanie Kupującemu zwrotu ceny zakupu Produktu. Bigben Connected nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody pośrednie lub niematerialne, takie jak strata lub zniszczenie Produktu, straty finansowe, utratę zysków, dochodów, danych, aspektu przyjemności lub korzystania z Produktu lub produktów powiązanych, pośrednie lub przypadkowe straty lub szkody.

11. Prawa konsumenta

Treść stosowanych artykułów francuskiego Kodeksu konsumenckiego oraz francuskiego Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, którymi związany jest sprzedawca towaru:

Art. L217-4 Kodeksu konsumenckiego:

Towar jest zgodny z umową, jeżeli w szczególności spełnia w danym przypadku następujące kryteria:

1° odpowiada opisowi, rodzajowi, ilości i jakości, w szczególności, jeżeli chodzi o funkcjonalność, kompatybilność, współoperacyjność lub inne cechy przewidziane w umowie;

2° nadaje się do wszelkich specjalnych celów pożądanych przez konsumenta, podanych do wiadomości sprzedawcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy i zaakceptowanych przez niego;

3° jest on dostarczany ze wszystkimi akcesoriami i instrukcjami montażu, które należy dostarczyć zgodnie z umową;

4° jest on aktualizowany zgodnie z umową.

Art. L217-5 Kodeksu konsumenckiego:

I - Oprócz kryteriów zgodności z umową towar jest zgodny, jeśli spełnia następujące kryteria:

1° nadaje się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od towarów tego samego rodzaju, uwzględniając, w stosownym przypadku, wszelkie przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego oraz wszelkie normy techniczne lub, w przypadku braku takich norm technicznych, szczególne kodeksy postępowania mające zastosowanie w danym sektorze;

2° w stosownym przypadku posiada cechy, które sprzedawca przedstawił konsumentowi w formie próbki lub modelu przed zawarciem umowy;

3° w stosownym przypadku elementy cyfrowe, które zawiera, są dostarczane w najbardziej aktualnej wersji dostępnej w momencie zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej;

4° w stosownym przypadku jest on dostarczany wraz ze wszystkimi akcesoriami, w tym z opakowaniem, oraz instrukcjami instalacji, których konsument może zgodnie z prawem oczekiwać;

5° w stosownym przypadku dostarczany jest wraz z aktualizacjami, których konsument może zgodnie z prawem oczekiwać, zgodnie z postanowieniami art. L. 217-19;

6° odpowiada ilości, jakości i innym cechom, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwu, których konsument może zgodnie z prawem oczekiwać w przypadku towarów tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę rodzaj towarów, jak również publiczne oświadczenia sprzedawcy, każdej osoby będącej poprzednim ogniwem łańcucha transakcji lub osoby działającej w ich imieniu, w tym w reklamie lub na etykiecie.

II - Jednakże sprzedawca nie jest związany żadnym z publicznych oświadczeń wymienionych w poprzednim ustępie, jeżeli wykaże:

1° że ich nie znał i nie był uprawniony do ich poznania;

2° że w momencie zawarcia umowy publiczne oświadczenia zostały sprostowane w warunkach porównywalnych do początkowych oświadczeń; lub

3° że publiczne oświadczenia nie mogły mieć wpływu na decyzję o zakupie.

III - Konsument nie może kwestionować zgodności towarów z umową, powołując się na wadę dotyczącą jednej lub kilku szczególnych właściwości towarów, o których został wyraźnie poinformowany, a które odbiegają od kryteriów zgodności określonych w niniejszym artykule i na które wyraźnie i odrębnie zgodził się w momencie zawarcia umowy.

Art. L217-12 Kodeksu konsumenckiego:

Sprzedawca może nie postąpić zgodnie z wyborem dokonanym przez konsumenta, jeżeli żądane spełnienie świadczenia jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą niewspółmierne koszty, w szczególności w zakresie:

1° wartości, jaką miałby towar w przypadku braku zgodności;

2° wagi braku zgodności; oraz

3° możliwości wyboru innej opcji bez większych niedogodności dla konsumenta.

Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub pociągałoby za sobą niewspółmierne koszty, w szczególności w zakresie 1° i 2°.

Jeżeli te warunki nie są spełnione, konsument może, po formalnym zawiadomieniu, dochodzić przymusowego wykonania w naturze rozwiązania, o które pierwotnie wnioskował, zgodnie z art. 1221 i następnymi francuskiego Kodeksu cywilnego.

Każda odmowa sprzedawcy postąpienia zgodnie z wyborem konsumenta lub doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową powinna być uzasadniona na piśmie lub na trwałym nośniku.

Art. L217-16 Kodeksu konsumenckiego:

W przypadkach przewidzianych w art. L. 217-14 konsument informuje sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwraca on towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi zapłaconą cenę oraz zwraca inne świadczenia otrzymane na podstawie umowy.

Jeżeli brak zgodności dotyczy tylko niektórych towarów dostarczonych w ramach umowy sprzedaży, konsument ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do wszystkich towarów, nawet tych nieobjętych niniejszym rozdziałem, jeżeli nie można od niego zasadnie oczekiwać, że zachowa jedynie towary zgodne z umową.

W przypadku umów wymienionych w punkcie II art. L. 217-1, przewidujących sprzedaż towarów i, jako dodatek, świadczenie usług nie objętych niniejszym rozdziałem, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od całej umowy. Ponadto, w przypadku oferty łączonej w myśl art. L. 224-42-2, konsument ma prawo do odstąpienia od wszystkich umów z nią związanych.

Odpowiednie zobowiązania stron umowy, wymienione w art. L. 224-25-22 i odnoszące się do skutków wypowiedzenia umowy w przypadku treści cyfrowych i usług cyfrowych, mają zastosowanie do wypowiedzenia umowy sprzedaży towarów zawierających elementy cyfrowe.

Art. 1641 Kodeksu cywilnego:

Sprzedawca odpowiada za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o nich wiedział.

Art. 1648, ustęp 1 Kodeksu cywilnego:

Powództwo wynikające z wad dyskwalifikujących powinno zostać wniesione przez nabywcę w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

12. Kwestie sporne

W przypadku trudności w zakresie stosowania niniejszych ogólnych warunków przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych Kupujący może skierować sprawę do Rzecznika Praw Konsumenta.
W przypadku sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem będą oni dążyć do znalezienia polubownego rozwiązania.

Jeżeli nie uda się osiągnąć polubownego porozumienia, konsument może bezpłatnie skierować sprawę do Rzecznika Praw Konsumenta właściwego dla danego przedsiębiorcy, a mianowicie do Stowarzyszenia Mediatorów Europejskich (AME CONSO), w ciągu jednego roku od złożenia pisemnej skargi do przedsiębiorcy.
 
Skierowanie wniosku do Rzecznika Praw Konsumenta powinno nastąpić w następującym trybie:

- poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej AME CONSO: www.mediationconso-ame.com;
- lub poprzez wysłanie wniosku pocztą na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

Przypomina się, że poszukiwanie rozwiązania polubownego nie przerywa biegu okresu rękojmi ani okresu obowiązywania Gwarancji Handlowej.

Jeżeli w przypadku sporu dotyczącego niniejszych warunków ogólnych strony nie osiągną polubownego rozwiązania lub nie zechcą skorzystać z pomocy mediatora, właściwe będą wyłącznie sądy francuskie.

13. Dane osobowe

Dane osobowe Kupującego zebrane dla celów Gwarancji Handlowej są przetwarzane komputerowo, aby umożliwić firmie Bigben Connected i jej ewentualnym usługodawcom świadczenie związanych z nią usług oraz, za zgodą Kupującego, przesyłanie mu informacji i ofert handlowych drogą elektroniczną. Jego dane mogą być również wykorzystane do informowania go drogą mailową o nowościach marki zakupionych przez niego urządzeń lub w celu proponowania mu przedłużenia gwarancji, kiedy upłynie okres gwarancji handlowej. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi posprzedażowej, chyba że dłuższy okres jest dozwolony lub narzucony na mocy przepisu ustawowego lub wykonawczego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych i korzystania z przysługujących mu praw Kupujący może zapoznać się z polityką poufności danych Bigben Connected w witrynie internetowej https://www.force-mobility.fr/.


-----------------------------

(1) Prosta spółka akcyjna, której kapitał zakładowy wynosi2 977 074 EUR, z siedzibą pod adresem: 396-466 rue dela Voyette – CRT2, 59273 Fretin (Francja), wpisana do Rejestru Handlui Spółek w Lille Métropole pod numerem 403 361 439